Mitsubishi Electric kvalitetssäkras av SundaHus

Kategoriz Information

Mitsubishi Electric har påbörjat arbete som innebär att produkterna blir kvalitetssäkrade på basis av innehåll och miljö av SundaHus.

sundahus-logo-landscape

Inom byggbranschen finns flera olika frivilliga initiativ, t.ex. BASTA, Byggvarubedömningen och SundaHus, som syftar till att uppnå ett giftfritt och hållbart byggande. Som ett led i detta ställs det allt mer omfattande krav på att leverantörer av byggprodukter ska kunna redovisa det kemiska innehållet i sina produkter.

Mitsubishi har valt att närvara i SundaHus som utför bedömningar av byggvaror på uppdrag av kunder såsom entreprenörer, byggherrar, arkitekter och försäkringsbolag. Syftet är underlätta för berörda parter och att skapa förutsättningar för medvetna materialval utifrån ett miljö- och hälsoperspektiv.

Innebörden är att Mitsubishi Electric har påbörjat arbetet med deklarering i SundaHus Miljödata är för att underlätta för byggherrar att säkerställa de miljökrav som de ställer i sina projekt.

Mitsubishi Electric ser det som en kvalitetssäkrande process att bedöma sina produkter på basis av kemiskt innehåll. Vid bedömning av byggprodukter i SundaHus Miljödata finns det till exempel krav på att kunna redovisa en korrekt ifylld byggvarudeklaration. Deklarationerna innehåller information om vad produkter är tillverkade av och dessa ligger sedan till grund för miljöbedömningar från SundaHus.

Se www.sundahus.se för mer information.